Американская интонация: парадигматика и синтагматика