Д.В. Сичинава. Типология плюсквамперфекта. Славянский плюсквамперфект М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.